Eesti Tennise Liidu arengukava 2021-2024

MÕISTED

Arendus- ja tegevuskava – tegevuste loetelu, mille alusel toimides viiakse teenused klientideni ja tagatakse organisatsiooni areng.
Avalik sektor – riigi ja omavalitsuse asutused ja organisatsioonid, mis vahendavad, osutavad ja pakuvad kodanikele avalikke kaupu ja teenuseid.
Erasektor – üldmõiste, mis tuleneb avaliku võimu ja erasfääri lahutamisest ning hõlmab endas kahte põhilist koostisosa: ärisektorit ja mittetulundussektorit oma institutsionaalses kogumis.
Ettevõtja – iseseisev majandusüksus, juriidilise vormiga füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing.
Huvigrupp – inimeste grupp ja üksikisikud, kellele teatud tegevus või kavandatav poliitika avaldab otsest mõju
Kompetents – teadmiste, kogemuste ja oskuste loetelu, millele peab vastama organisatsioon
Missioon – organisatsiooni olemasolu lühipõhjendus.
Partnerlus – huvitatud osapoolte kaasamine tegevuste kavandamisel ja rakendamisel
Prioriteet – esmatähtis, millega arvestatakse eesmärke püstitades ja tegevusi kavandades.
Regioon – mistahes piirkond Eesti Vabariigis, mis võib hõlmata vastavalt kontekstile mitut valda või maakonda
Strateegia – kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks määratud üldine teostustee, mis arvestab tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte
Strateegiline aspekt – organisatsiooni nn. konkurentsifaktor
Strateegiline eesmärk – on eesmärk, mille edu korral või ebaõnnestumisel on kõige enam otsustavam ja otsene mõju organisatsiooni edule
Tegevussuund – olemuslikult sarnaste tegevuste kogum, mille kaudu kavatsetakse saavutada püstitatud eesmärgid.
Tenniseklubi – vabatahtlikkuse alusel loodud ühendus, viimaks ellu endale võetud põhikirja järgseid eesmärke ja kohustusi.
Tennisekool – tegutseb laste, noorte ja juunioride tennisealasel arendamisel haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Tennisemängijad
Lapsed – kuni 10-aastased tennisemängijad
Noored – 10-18-aastased tennisemängijad
Mehed ja naised – 19-35-aastased tennisemängijad
Seeniorid – üle 35-aastased tennisemängijad
Klubimängija – igas vanuses tennisemängija, kes on ka tenniseklubi liige
Visioon – soovitud tulevikuseisund, mille poole organisatsioon oma tegevuses püüdleb.
Ühiskondlik väärtus (-kasu, -hüve, -mõju) – loodud uus väärtus (lisaväärtus)
Üldsus – iga isik, isikud või inimeste rühmad, kellel on selgesti tajutav huvitatus või osalisus konkreetses küsimuses

Põhimõtted ja väärtused
Liidu tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused:

Avatus –
– Liit on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.
– Igal Liidu liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa Liitu puudutavate otsuste langetamisel.
– Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

Demokraatlikkus –
– Liikmete osalemine juhtorganites esindajate kaudu.
– Otsustamine liidu juhtorganites poolthäälte enamuse alusel.
– Kõigis otsustustes taotletakse konsensust.

Initsiatiivikus –
– Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine

Koostöö ja partnerlus –
– Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine tegevuse kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning üksteist toetavad töösuhted

Liikmete lojaalsus –
– Liidu liige on lojaalne Liidule ega ohusta oma organisatsiooni tegemistega kunagi Liidu mainet.
– Liidu liige ei diskrediteeri peetavat ametit ega kolleegide mainet.

Põhikirja, traditsioonide järgimine –
– Heade, eetiliste tavade järgimine, Liidu liikmete omavahelises suhtlemises, Liidu ja tema liikmete hea nime ja väärika maine kujundamine.
– Oma sümboolika kasutamine Liidu esindamisel.

Tegutseb liikmete huvides –
– Liidu orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures.
– Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.
– Liikmete st. klubide liikmete omaks pidamine ning võimaluste otsimine sportlaste toetamiseks ja tunnustamiseks.

Tervete eluviiside propageerimine –
– Arengu, tegevuste toetamine, mis tagab tervislike eluviiside väärtustamise

Usaldusväärsus –
– Liit loob oma tegevusega liikmete, partnerite ja klientide vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonna.

Uuenduslikkus –
– Liidu liikmete õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.
– Liidu poolt koolituse pakkumine partneritele ja klientidele.
– Liidu organisatsiooni ülesehituses ja tegevuses kaasaegsete meetodite ja vahendite rakendamine.

ETL strateegia 2021-2024 leiab siit