MTÜ Eesti Tennise Liit põhikiri

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tennise Liit (lühendatult ETL) (edaspidi Liit). Liidu ingliskeelseks nimetuseks on Estonian Tennis Association.

1.2 Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4 Liit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud tennise arendamisele Eestis. Liidu põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liit kasutab oma rahalisi vahendeid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.5 Liit on spordiseaduse mõttes spordialaliit, kes Rahvusvahelise Tennise Föderatsiooni (ITF) ja Euroopa Tenniseassotsiatsiooni (Tennis Europe) ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) liikmena esindab tennisesporti ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

1.6 Liit on asutatud tähtajatult.

1.7 Liit võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

 

II Liidu eesmärk ja tegevused

2.1. Liidu põhieesmärkideks on igakülgne tennise edendamine ning sellel eesmärgil liikmete huvide koondamine ja nende nimel tegutsemine.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks võib Liit muuhulgas:

2.2.1. propageerida ja koordineerida tennisealast võistlus-ja tervisesporti Eestis;

2.2.2 korraldada oma liikmete sportlikku tegevust ning selleks viia läbi üleriigilisi tiitlivõistlusi ja rahvusvahelisi võistlusi ning sõlmida oma liikmetega lepinguid nende läbiviimiseks, anda välja võistluste korraldamise litsentse, organiseerida osavõtte võistlustest, koostada edetabeleid, määrata Liidu esindajad rahvusvahelisteks võistlusteks, töötada välja Liidu võistluste juhendid, hankida ja koostada klubidele treeninguteks metoodilisi materjale, autasustada liikmeid, sportlasi ja toetajaid;

2.2.3. koordineerida ja korraldada tennisealast taseme- ja täiendkoolitust, tennisetreenerite ja

-kohtunike ettevalmistust ning litsentseerimist, vastavate õppematerjalide väljatöötamist, Liidu noorte-, juunioride ja rahvuskoondiste võimaluste kohast ettevalmistamist, stipendiumite määramist;

2.2.4. komplekteerida ja lähetada koondisi maavõistlustele ning rahvusvahelistele tiitli- jt spordivõistlustele;

2.2.5. kaitsta ja esindada oma liikmete ühishuvisid, arendada koostööd ITF, Tennis Europe, EOK ja nende liikmeliitudega, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, äri- ning muude ühingutega ja üksikisikutega nii kodu kui ka välismaal;

2.2.6. korraldada koostöös rahvusliku antidopingukomisjoniga sportlaste süstemaatilist dopingukontrolli;

2.2.7. otsida sponsoreid ja täiendavaid finantsallikaid, sh nt tasuliste spordiürituste korraldamine, organiseerida tööd sponsoritega ning oma eesmärkide täitmiseks vajalike vahendite hankimist.

2.3 Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kohalduvatest õigusaktidest ja rahvusvahelistest kokkulepetest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeksist, Rahvusvahelise Tennise Föderatsiooni (ITF) ja Euroopa Tennise Assotsiatsiooni (Tennis Europe) ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast ning Liidu sisemistest regulatsioonidest.

 

III Liikmelisus

 3.1. Liidu liikmeks võivad olla juriidilisest isikust spordiklubid, kus harrastatakse tennist, kellel on vähemalt 3 liiget.

3.2. Liikmeks astumise avalduses võtab avaldaja endale kohustuse täita käesolevat põhikirja, osaleda aktiivselt Liidu tegevuses ning tasuda sisseastumis- ja liikmemaksu.

3.3. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt 30 päeva jooksul alates avalduse laekumise kuupäevast. Juhatusel on õigus küsida dokumente p-s 3.1. toodud asjaolu tõendamiseks. Liikmeks vastuvõtmisel peab avaldaja viivitamatult tasuma sisseastumismaksu. Kui juhatus keeldub avaldajat liikmeks vastu võtmast, võib avaldaja taotleda enda vastuvõtmise otsustamist üldkoosoleku poolt.

3.4. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liige arvatakse välja vastava majandusaasta lõpus, mil liige kustutatakse liikmete nimekirjast.

3.5. Liige kustutakse liikmete nimekirjast koheselt avalduse esitamisel, kui liikme õigusi või

kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

3.6. Juhatus võib liikme Liidust juhatuse liikmete 2/3 poolthäälteenamusega välja arvata igal ajal, kui liige

3.6.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu või

3.6.2. rikub käesoleva põhikirja sätteid või

3.6.3. ei ole osalenud Liidu tegevuses vähemalt 3 viimase majandusaasta jooksul või

3.6.4. on Liitu olulisel määral kahjustanud või

3.6.5. likvideeritakse või

3.6.6. ei vasta enam käesoleva põhikirja p-s 3.1 toodud nõudele.

Liikmel, kelle väljaarvamist juhatus otsustab, on õigus osaleda vastaval arutelul sõnaõigusega. Liikmele tuleb vastavast juhatuse koosolekust ette teatada vähemalt 14 päeva. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist järgmise korralise üldkoosoleku poolt.

3.7. Käesoleva põhikirja p-des 3.4, 3.5 ja 3.6 toodud alustel liikmelisuse lõppemisel arvestatakse liikmemaksu majandusaasta lõpuni.

 

IV Liikme õigused ja kohustused

 4.1. Liidu liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

4.1.2. valida ja olla valitud juhatuse ning muude Liidu organite liikmeks;

4.1.3. saada juhatuselt ja muudelt Liidu organitelt teavet Liidu tegevuse kohta;

4.1.4. aktiivselt osaleda Liidu eesmärkide täitmises.

4.2. Liidu liige on kohustatud:

4.2.1. järgima Liidu põhikirja ja Liidu organite otsuseid;

4.2.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;

4.2.3. tegutsema Liidu eesmärkide täitmise nimel.

 

V Liidu juhtimine

5.1. Üldkoosolek

5.1.1. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Liidu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.1.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.1.2.1. põhikirja muutmine;

5.1.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.1.2.3. sisseastumis- ja liikmemaksu kehtestamine;

5.1.2.4. presidendi valimine ja tagasikutsumine;

5.1.2.5. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusliku vaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;

5.1.2.6. vajadusel revisjoni või audiitorkontrolli määramine; revisjonikomisjoni liikmete määramine;

5.1.2.7. majandusaasta aruande kinnitamine;

5.1.2.8. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.1.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste Liidu organite pädevusse.

5.1.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise koht määratakse kindlaks üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

5.1.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud tingimustel. Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 15 päeva. Üldkoosoleku toimumise teade peab sisaldama seaduses sätestatud andmeid.

5.1.5. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid seaduses sätestatud korras.

5.1.6. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5.1.7. Üldkoosolekut juhatab Liidu president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja.

5.1.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

5.1.9. Igal Liidu liikmel on üks hääl.

5.1.10. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Liidu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusliku vaidluse pidamist ning selles tehingus või õiguslikus vaidluses Liikme esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

5.1.11 Üldkoosoleku otsused protokollitakse.

 

5.2. Juhatus

5.2.1. Liitu juhib ja esindab juhatus, mis koosneb minimaalselt kuuest ja maksimaalselt üheteistkümnest liikmest, sh Liidu president ja asepresidendid.

5.2.2. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks.

5.2.3. Liitu esindab president või asepresidendid üksi või kaks juhatuse liiget koos.

5.2.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.2.5. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.2.6. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

5.2.7. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.2.7.1. liikmete vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise otsustamine, liikmete arvestuse pidamine;

5.2.7.2. arengukavade ja eelarvete kinnitamine;

5.2.7.3. raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;

5.2.7.4. majandusaasta aruande esitamine üldkogule;

5.2.7.5. Liidu igapäevase tegevuse korraldamine, sh peasekretäriga töölepingu sõlmimine ning lõpetamine, kuid mitte ainult;

5.2.7.6. nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

2) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

3) investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

4) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

5.2.7.7. laenude andmine ja võlakohustuste tasumine;

5.2.7.8. Liidu kinnisvara võõrandamise, rentimise, pantimise, laenamise, tasuta ajutiseks kasutamiseks andmise otsustamine;

5.2.7.9. stipendiumide määramine;

5.2.7.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

 

5.3. President, asepresidendid

5.3.1. President on juhatuse liige ja esimees, kes korraldab juhatuse tegevust ja esindab Liitu.

5.3.2. Presidendi valib üldkoosolek poolthäälte enamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse võrdse hääli saanud kandidaatide osas samal üldkoosolekul uus hääletusvoor, milles enim hääli saanud kandidaat osutub valituks. President valitakse juhatuse liikme valimise korra kohaselt.

5.3.3. President valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks.

5.3.4. Kaks asepresidenti valib juhatus oma liikmete hulgas poolthäälteenamusega.

5.3.5. Asepresidendid esindavad Liitu presidendi äraolekul.

 

5.4. Treenerite kogu

5.4.1. Liidul on eraldi organina treenerite kogu, mis on laste- ja noorte tennise atesteeritud treenereid ühendav ja esindav ühendus.

5.4.2. Treenerite kogu pädevusse kuulub: (a) laste ja noorte tennise arengukava koostamine ning selle üle järele valvamine; (b) turniiride juhendite ja käitumiskoodeksi ning nendega seotud dokumentide välja töötamine ja järele valvamine; (c) koostöös EOK tennisetreenerite kutsekomisjoniga treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine; (d) võistlustega seotud distsiplinaarküsimuste lahendamine; (e) noorte koondiste moodustamine ja koondistega seotud küsimuste otsustamine ning otsuste täitmise üle järele valvamine; (f) muude treenerite ja turniiridega seotud küsimuste lahendamine, mis ei kuulu Liidu ega selle juhatuse ega distsiplinaarkomisjoni pädevusse.

5.4.3. Treenerite kogusse kuulub kaheksa (8) liiget, kelle määrab Liidu juhatus 1 (üheks) aastaks. Treenerite kogusse kuuluvad neli (4) noorte tennises tugevaima klubi (mis selgitatakse möödunud aasta tulemuste põhjal) esindajat, Liidu peatreener, kaks (2) treenerit, kes on valitud treenerite kogu poolt ja üks (1) Liidu juhatuse liige. Treenerite kogu esimeheks on Liidu juhatuse liige.

5.4.4. Treenerite kogu otsuste vastuvõtmise kord ja kogu täpsemad õigused ning kohustused ja  toimimispõhimõtted on reguleeritud treenerite kogu reglemendis, mis kehtestatakse Liidu juhatuse poolt.

 

5.5. Distsiplinaarkomisjon

5.5.1. Liidul on eraldi organina distsiplinaarkomisjon, mis vaatab läbi treenerite kogu distsiplinaarotsuste peale esitatud kaebusi.

5.5.2. Distsiplinaarkomisjoni pädevusse kuulub: (a) treenerite kogu distsiplinaarotsustele esitatud kaebuste läbi vaatamine; (b) Liidu juhatuse poolt temale läbivaatamiseks antud vaidlusküsimuste lahendamine; (c) Liidu juhatusele ja treenerite kogule ettepanekute tegemine turniiride juhendite ja käitumiskoodeksi ning nendega seotud dokumentide ja nende rakendamise kohta.

5.5.3. Distsiplinaarkomisjoni kuulub kuus (6) liiget, kes valivad enda hulgast esimehe. Distsiplinaarkomisjoni liikmed määrab Liidu juhatus kolmeks (3) aastaks. Distsiplinaar­komisjoni liige ei tohi olla samal ajal Liidu juhatuse ega Liidu mõne organi ega komisjoni liige ega Liidu töötaja.

5.5.4. Distsiplinaarkomisjoni otsuste vastuvõtmise kord ja komisjoni täpsemad õigused ning kohustused ja toimimispõhimõtted on reguleeritud distsiplinaarkomisjoni reglemendis, mis kehtestatakse Liidu juhatuse poolt.

 

VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine, vara jaotus

6.1. Liidu ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

6.2. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Põhikirja on muudetud 30.07.2020 korralise üldkoosoleku otsusega.