ETL KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTAOTLEMISE REGLEMENT

Kinnitatud ETL tennisetreenerite hindamiskomisjoni poolt 10.03.2022

Üldiselt

Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse ja koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite hindamiskomisjonid. Tennisetreenerite kutse andmist korraldab EOK tennisetreenerite hindamiskomisjon , mis on kinnitatud Spordikoolituse ja -Teabe SA korraldusega 11.11.2021 järgmises koosseisus:

Vello Kuhi, esimees
Aleksandr Jürgens
Toomas Leius
Harri Neppi
Karin Pedak
Aita Põldma
Ain Suurthal

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

Info kutse andmine: Vello Kuhi, tel. 502 3047, vello@haapsalutennis.ee
Info treenerite koolitus: Aleksandr Jürgens, tel. 527 4146, aleksander@tennis.ee

Üldised nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud EOK poolt kutsete andmise korras.

Kutse taotlemine ja taastaotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee).

Dokumentide vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtu kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks ning eksamite toimumise aja kuulutab kutsekomisjon välja 2 korda aastas, reeglina 15.veebruaril ja 15.juulil.

UUS KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTAOTLEMISE AVALDUSTE VASTUVÕTT 18. juuli - 8. august 2023

Dokumentide sisestamiseks Spordiregistrisse on aega 3 nädalat. Seejärel 3 nädala jooksul on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusel aega dokumentide esmaseks kontrolliks ja hindamiskomisjonil dokumentide menetlemiseks. Menetletakse ainult nende taotlejate dokumente, kes on nõutud dokumendid esitanud õigeaegselt.
Peale dokumentide menetlemist teavitab hindamiskomisjon taotlejaid, kes on eksamile pääsenud, kirjaliku eksami (üldainete ja -erialatestide) toimumise ajast ja kohast.
Praktilisele eksamile pääsevad taotlejad, kes on kirjalikud testid sooritanud edukalt.

Ühel eksamisessioonil saab kirjalikku testi sooritada maksimaalselt 2 korda (järeltest mitte varem kui 2 nädala pärast), praktilist erialatesti 1 kord.

Järeleksami korral tuleb uuesti tasuda 100% kutseomistamistasust. Eksamitulemused teatab hindamiskomisjon taotlejale 3-nädala jooksul.

 

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

Kutse taotlemisel:

1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV, 3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

Kutse taastaotlemisel:

1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.
Info: Liisa Roos tel. 518 0769 liisa@spordiinfo.ee

Taastõendamine toimub reeglina esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis. ETL kutsekomisjon võib vajadusel korraldada taastaotlejale teadmiste kontrolli testi vormis või praktiliste oskuste kontrolli. Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud tunnistuse maksumus, 6 eurot.

 

Hindamiste läbiviimine

Kutse taotleja kompetentsuse hindamise vormid on:
abitreeneri, tase 3; nooremtreeneri, tase 4 ja treeneri, tase 5 puhul teadmiste hindamise kirjalik test ja praktiliste oskuste eksam.
vanemtreeneri, tase 6 puhul spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või kirjalik eksam, milleks küsimused töötab välja spordiala hindamiskomisjon lähtudes vastavas kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest.

Teadmiste hindamise kirjalik test

Teadmiste hindamise testis on 40 valikvastustega küsimust. Valikvastuseid iga küsimuse kohta on neli, õigeid vastuseid üks. 40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldaine test.
Edukaks sooritamiseks peab erialatesti tulemus olema vähemalt 70% (14 õiget 20-st) ning kahe testi tulemus samuti 80% (nt eriala 100 ja üldained 60 või 95 ja 65 jne).
Spordi üldainete küsimused töötab välja EOK kutsekomisjon, spordi erialased küsimused spordiala hindamiskomisjon.

Praktiliste oskuste eksam

Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab spordiala hindamiskomisjon, lähtudes vastavas kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest ja õppekavas ettenähtud koolitustest.

Abitreener, EKR tase 3

Mänguoskuse demonstreerimine kuni 20 minutit
Rühmatreeningu läbiviimine vastavalt etteantud teemadele .
Taotleja valib omale praktilise eksami teema peale kirjaliku teadmiste testi sooritamist
Praktilise eksami ettevalmistamiseks on taotlejal aega vähemalt 30 minutit peale teema valimist
Praktilise eksami läbiviimise kestvus on 30 minutit
Rühmatreeningul osaleb rühmas vähemalt 4-6 mängijat
Praktiline eksam viiakse läbi reeglina väiksema rõhuga pallidega väiksema mõõtmega väljakul

Nooremtreener, EKR tase 4

Mänguoskuse demonstreerimine kuni 20 minutit
Rühmatreeningu ja individuaaltreeningu läbiviimine vastavalt etteantud teemadele.
Taotleja valib omale praktilise eksami teemad peale kirjaliku teadmiste testi sooritamist
Praktilise eksami ettevalmistamiseks on taotlejal aega vähemalt 40 minutit peale eksami teemade valimist.
Praktilise eksami läbiviimise kestvus on 60 minutit (rühmatreening 30 min + ind.treening 30 min)
Rühmatreeningul osaleb rühmas 4-6 mängijat, individuaaltreeningul 1 mängija.

Treener, EKR tase 5

Mänguoskuse demonstreerimine kuni 20 minutit
Rühmatreeningu ja individuaaltreeningu läbiviimine vastavalt etteantud teemadele.
Taotleja valib omale praktilise eksami teemad peale kirjaliku teadmiste testi sooritamist
Praktilise eksami ettevalmistamiseks on taotlejal aega vähemalt 60 minutit peale eksami teema valimist.
Praktilise eksami läbiviimise kestvus on 80 minutit (rühmatreening 40 min + ind.treening 40 min)
Rühmatreeningul osaleb rühmas 3-4 mängijat, individuaaltreeningul 1 mängija

Vanemtreener, EKR tase

Mänguanalüüs , mis viiakse läbi Eesti GP tasemel turniirimängu vaatlemisel.
Mänguanalüüs toimub peale suulise teadmiste eksami sooritamist.

Üldiselt

Enne praktilise eksami sooritamist esitab eksamineeritav eksami vastuvõtjale läbiviidava tunni konspekti.
Praktilise eksami läbiviimisel ei nõuta mänguoskuse demonstreerimist üle
65 aastastel taotlejatel. Samuti on eksamikomisjonil õigus vabastada mänguoskuse demonstreerimisest taotlejad, kelle mänguoskustes on komisjoni liikmed veendunud, arvestades taotleja tulemusi turniirimängijana.
Praktilise eksami tulemused protokollitakse kirjalikult eksami läbiviimise vormidel-ankeetidel
Eksami tulemused tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult (meili teel) hiljemalt 3 nädala jooksul peale eksamit

Järeleksamid

Kirjaliku testi mittesooritanul on võimalik testi uuesti teha mitte varem kui 2 nädala pärast. Kui taotleja sooritab järeleksami positiivselt, pääseb ta praktilisele testile. Ebaõnnestumise korral on võimalik tulla eksamile uuesti järgmisel korralisel eksamisessioonil.
Praktilise testi mittesooritanul on võimalik testi uuesti järgmisel korralisel eksamisessioonil.
Testide tulemuste kehtivusaeg on 1 aasta.